• از شهریار به احوالمان:

    زمستان پوستین افزود بر تن کدخدایان را
    ولیکن پوست خواهد کند ما یک‌لاقبایان را

    از شهریار به حسرت‌هایمان:

    کی برین کلبه‌ی طوفان زده سر خواهی زد
    ای پرستو که پیام آور فروردینی