• پژمان موسوی   PejmanMousavi@

    1399/11/10 ساعت 16:05

    از همین رو باید هر خبری که عنوان «فوری» می‌گیرد را از چند منبع معتبر چک کرد و از صحت آن اطمینان حاصل کرد و از این گزاره مطمئن بود که پیش فرض اصلی تمام «خبرهای فوری» در فضای مجازی، «دروغ» و «نادرست» بودن آنها است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود/۱۲
    پژمان موسوی #روزنامه_شرق