• چرا به مولفه «قیمت» و نقش آن در تنظیم بازار و مصرف برق بی‌توجهی می‌شود؟ ریشه‌های اقتصادی رشد مصرف و کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت برق چیست؟
    در این یادداشت کوتاه تلاش کرده‌ام به این پرسش‌ها پاسخ بدهم