• ابراهیم شکوری   ShakouriEbrahim@

    1399/11/05 ساعت 00:15

    پاسخ بازندگانی که در بردها و باختها در مورد پرسپولیس بزرگ صحبت میکنند باشد برای بعد از بازی با آلومینیوم . فعلا تمرکز روی مسائل مهم‌تری است .