• محمد علی باقری   alibagheri1345@

    1399/11/03 ساعت 14:43

    آیا کشور دیگری را غیر از ایران سراغ دارید که رییس دستگاه قضایش، حتی اگر به فرض، هدف رسیدن به مناصب بالاتر را داشته باشد، دائما درخصوص مسایل خارج از حوزه کاریش؛ از سیاست خارجی و انجام مذاکره با سایر کشورها گرفته تا مسائل اقتصادی و فرآیند تولید اظهارنظر کند؟