• سیاست علم است و سیاستمدار آموزگار؛ همین «دستکش‌های بازیافتی» در دست کسی که حقیقتا «علم سیاست»را می‌شناسد زیست در یک جامعه سیاسی که همگان در حفاظت از حال و آینده‌اش سهیم هستند را می‌آموزد.