• با قرائت رحمانی و تفسیرعقلانی از #دین می‌توان گفت که روح #اسلام و سنت نبوی و سیره امام علی(ع)،مغایر یا منکر ترقی،تجدد،#توسعه و حقوق #انسان نیست بلکه سنت‌های رسوب شده در نهاد #روحانیت حاکم است که چنین نفی و انکاری را به جامعه سرریز و سرازیر می‌کند و موجب درافتادن با جهان می‌شود.