• این نمایندگان جمهوریخواه قواعد حزبى را شکستند و به طرح استیضاح #ترامپ در مجلس نمایندگان راى دادند

    درخواست استیضاح ترامپ در مجلس نمایندگان #آمریکا با ٢٣٢ راى در مقابل ١٩٧ راى تصویب شد./ رصد