• رضا بهزادیان نژاد   RezaBehzadian@

    1399/10/25 ساعت 11:15

    مصباحی مقدم: جیمز بلینگزلی (رئیس کارگروه FATF) رفت کنگره و گفت اگر ایران به FATF بپیوندد ما تمام معاملات ایران را رصد میکنیم و تحریم‌ها تاثیر خود را میگذرند.
    مجری: ولی آمریکا، شورای همکاری و آرژانتین تنها کشورهایی بودند که به خروج ایران از لیست سیاه رای منفی دادند