• گریه‌های خبرنگار آمریکایی برای پر شدن تخت‌های بیمارستانی در ایالت کالیفرنیا و اوضاع اسفناک بیماران #کرونا