• تا قبل از دیدن سریال روزهای ابدی فکر می‌کردم سریال سازی بدتر از محمد رضا ورزی ظهور نخواهد کرد، قطعا اشتباه می‌کردم. حتی سیاه لشکر این سریال هم بد بازی می‌کنند.