• محمد جواد آذری جهرمی   azarijahromi@

    1399/10/24 ساعت 22:44

    #آلودگی_هوای_تهران فقط اونجاش که بخوای بعد کار بری خونه ولی ببینی ماشینت خراب شده و بری تعمیرگاه و ساعتی رو معطل بمونی؛ نتیجه؟ سردرد شدید!
    نیروگاه‌ها و … به کنار، عصبانیم از اداراتی که هنوز دنبال مراجعه‌ی حضوری مردم‌اند و از #دولت_الکترونیکی فراری.
    چه باید‌ کرد؟