• رضا بهزادیان نژاد   RezaBehzadian@

    1399/10/24 ساعت 16:19

    یکی از سازمان دهندگان حمله به کنگره (Ali Alexander) گفته که سه نماینده جمهوری خواه پائول گوسار، اندی بیگز و مو بروکز (!) به آنها کمک کردند. عضویت این سه نماینده در کنگره به احتمال زیاد تا ساعاتی دیگر لغو خواهد شد.
    گویا تهدید ۲۰ سال زندان کار خودش را کرده