• رضا بهزادیان نژاد   RezaBehzadian@

    1399/10/24 ساعت 20:33

    ترکیش ایرلاین حدود ۳۶۰ هواپیما و ۳۷۰۰۰ کارمند دارد یعنی برای هر هواپیما حدود ۱۰۰ نفر