• یکی از فعایت‌های مشترک جوانان مومن انقلابی و براندازها اینکه می‌گردند توییت حمایتی من نوعی از دولت قبلی رو پیدا می‌کنند و برای فحش خوردن ریتوییتش می‌کنند. اساتید بزرگوار نوستراداموس زمانه شماها هستید، ما در بهترین حالت بر اساس وضع موجود، وقایع اتفاق افتاده رو اطلاع رسانی کردیم.