• رضا بهزادیان نژاد   RezaBehzadian@

    1399/10/24 ساعت 20:35

    ایران ایرتور با ۱۲۰۰ پرسنل ۱۲ هواپیما دارد یعنی مثل ترکیش و جالب اینکه تنها زیر مجموعه سود ده ایران ایر است.