• رضا بهزادیان نژاد   RezaBehzadian@

    1399/10/24 ساعت 22:40

    و خداوند ماله را آفرید!
    عستاد خوشحال از توئیت ضد اشرافیگری بود که خبر رسید میزبان نه رئیس جمهور که رئیس قوه قضائیه بوده