• رضا بهزادیان نژاد   RezaBehzadian@

    1399/10/23 ساعت 01:45

    چورسی به طور سینا ارنی بگو تو مگذر/چه خوش است از او جوابی چه‌تری چه لن ترانی
    و دیگری در مرحله‌ای بالاتر میگوید:
    ارنی کسی بگوید که تورا ندیده باشد / تو که بامنی همیشه چه‌تری چه لن ترانی؟!
    اما حضرت علامه طباطبایی در مقامی رفیع میگوید:/۲