• رضا بهزادیان نژاد   RezaBehzadian@

    1399/10/23 ساعت 12:39

    خروج از جامعه ولایی یا همان مهاجرت به کشورهای دیگر شرک محسوب میشود! ابتدا به نظر شوخی میرسد اما مجید رجبی معاون «پژوهشگاه فقه نظام» فرمودند چون نمیتوانید شعائر اسلامی را در این کشورها پیاده کنید مشرک به حساب میاید!