• ظاهرا وزیر صنعت، امشب، کمیسیون صنایع مجلس را به ضیافت شام دعوت کرده، ظاهرا هدف از این نشست رایزنی درباره ماجرای فولاد است
    قصه فشار برای توزیع فولاد رانتی ادامه دارد
    #فولاد