• رضا بهزادیان نژاد   RezaBehzadian@

    1399/10/23 ساعت 21:35

    ۲۵۰۰ پزشک نامه نوشته‌اند که واکسن آمریکایی، انگلیسی و فرانسوی وارد نکنید! تا الان کجا بودند؟ جالب اینکه مریدان اندک لطف حضرتشان به فرانسوی‌ها که فقط شک داشتند رو هم بر نتابیدند و آنها رو هم گذاشتند کنار آمریکا و انگلیس