• رضا بهزادیان نژاد   RezaBehzadian@

    1399/10/23 ساعت 16:38

    اگر آن سکته مغزی نبود الان ۸۰ ساله بود؛ اما به قول خودش نه دلبسته بود نه دل مانده؛ چرا که در همه عمر عاشقی کرده بود و عاشقی و عاشقی.
    شاعر احساس بود و تنهایی اما با روحی زنده و دلنشین
    محمد ابراهیم جعفری (۱۳۹۷-۱۳۱۹)