• رضا بهزادیان نژاد   RezaBehzadian@

    1399/10/23 ساعت 01:45

    قطعا روایت جعلی این ابیات رو شنیدید اما روایت اصلی بسیار شیرین‌تر است:
    آقای امجد میگوید در جمعی گفتم شاعری دبستانی میگوید:
    چورسی به طور سینا ارنی مگو و بگذر/که نیرزد این تمنی به جواب لن ترانی (سعدی)
    شاعری دیگر در مرحله‌ای بالاتر میگوید: /۱