• رضا بهزادیان نژاد   RezaBehzadian@

    1399/10/23 ساعت 01:45

    سحر آمدم به کویت که ببینمت نهانی / ارنی نگفته گفتی دوهزار لن ترانی
    ارنی: نشانم بده
    لن ترانی: هرگز نمی‌بینی
    http://rendanh.blogfa.com/post/۳۱