• رضا بهزادیان نژاد   RezaBehzadian@

    1399/10/23 ساعت 22:18

    نگاه سرد ویلیام شرمن به دوربین و دیگرانی که به مانند آنروزها بی تفاوت به دوربین ایستادند. شرمن مهمترین فرمانده ارتش اتحادیه (شمال) بود و جنوبی‌ها از او به عنوان قصابی خونریز یاد میکردند.
    پ.ن: این مسئله به دوربین نگاه نکردن موقع عکس گرفتن هم انگار ریشه تاریخی داره