• خبرگزارى صبا   khabargozarsaba@

  1399/10/22 ساعت 22:02

  #دمی_با_شعر

  غمناک نباید بود از طعن حسود ای دل
  شاید که چو وابینی خیر تو در این باشد

  هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز
  نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد

  #صبا