• رضا بهزادیان نژاد   RezaBehzadian@

    1399/10/22 ساعت 21:03

    حکایت نقد از رهبری که ایشون میگه مثل همون «آزادی بیان هست» ولی «آزادی پس از بیان نیست» هست.