• رضا بهزادیان نژاد   RezaBehzadian@

    1399/10/21 ساعت 18:00

    شما ممنوعیت ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی رو شنیدید اما من آنجایی رو شنیدم که فرمودند شاید این تمدن بزرگ (اسلامی) در این نسل محقق نشه!
    یعنی امیدی به بهبود شرایط برای نسل ما نیست!