• رضا بهزادیان نژاد   RezaBehzadian@

    1399/10/21 ساعت 15:16

    اگر جلوگیری از خروج ارز باعث پیشرفت کره جنوبی شد؛ نگاهی هم به همسایه شمالی اش کره شمالی بیندازید که در این ۸۰ سال اصلا پولی به خارج کشور نفرستاده است.