• رضا بهزادیان نژاد   RezaBehzadian@

    1399/10/21 ساعت 12:32

    آقایان صدر تا ذیل مسئول مملکت سرتون رو بالاتر بگیرید. نان قسطی به کنار داستان خرید رب و روغن قاشقی رو هم بشنوید. آقای شومن شما هم که با صبر و استقامت مردم جک میسازی؛ برای اینم بساز و فاکتور کن برای کارفرمات؛
    کجاست آن کسی که کرامت انسانها براش مهم بود؟