• رضا بهزادیان نژاد   RezaBehzadian@

    1399/10/21 ساعت 10:43

    از کسی که مستعان ۱۱۰ رو اختراع میکنه عجیب نیست که فکر کنه توی واکسن GPS کار گذاشتند