• رضا بهزادیان نژاد   RezaBehzadian@

    1399/10/20 ساعت 10:11

    شبکه‌های اجتماعی در جهت تسهیل حمله آمریکا به ایران است؛ بعد ارائه دکتر متقی (دانشگاه تهران) رو کرد به طرف و گفت البته از شما که نظامی هستید انتظار میرود مسئله را از بعد نظامی بررسی کنید نه اعتقادی؛
    به نظرم سربازی که این مطلب را به این بابا انداخته بود لایق اضافه خدمت بود!