• رضا بهزادیان نژاد   RezaBehzadian@

    1399/10/20 ساعت 10:11

    را آماده کرده بودیم که چه میخواهد بگوید؛ پروژکتور که درست شد معلوم شد همان متنی که میخواند را پاورپوینت هم کرده؛ بعد گفت حمله نظامی آمریکا به ایران دو بخش دارد نظامی و اعتقادی ما میرویم سراغ بخش اعتقادی؛ خلاصه که در نهایت به این نتیجه رسید تبلیغات علیه نماز جمعه در/۲