• کریسمس و سال نو میلادی آمد و تعطیلات پس از آن گذشت اما دولت جدید در #لبنان به ریاست«سعد #حریری» تشکیل نشد.این کشور،گرفتار معضل پرتاب شدگی است.یعنی اینکه لبنان به جهانی پرتاب شده که خود آن را نساخته و «وجود» او در خاورمیانه،گرفتار اوضاع و احوالی ست که دیگر موجودات،به آن داده‌اند.