• محمد علی باقری   alibagheri1345@

    1399/10/19 ساعت 23:32

    حفظ حیات و سلامتی شهروندان، وظیفه ابتدایی، حتمی و تغییرناپذیر هر حکومتی با هر مرام و اعتقادی است و چگونگی تامین آن هم با استفاده از نظر کارشناسان مربوط است‌.