• حمید بعیدی‌ نژاد   baeidinejad@

    1399/10/17 ساعت 14:27

    ایران از هفته‌ها قبل و بموقع سفرهای مستقیم وغیرمستقیم ازمبدأ انگلیس به مقصد ایران را به حالت تعلیق در آورد. در ایران فقط یک نفرمبتلا به این نوع ویروس جهش یافته شناسایی شده که تحت درمان میباشد. ورود مسافرین از مبدأ انگلیس به ایران تا اطمینان از کنترل این ویروس در تعلیق خواهد بود.