• عزیزی پیرامون حواشی امروز و فضای هشتگ #IranDosentSeekWar این نوشته زیبا را قلمی کرده که لب مطلب را بیان می‌کند
    ما تشنه صلحیم، هم مرد نبردیم