• تمام گوشت، مرغ و ماهی غذا برای این گربه است؛ حتی مرغ ریش ریش شده سوپ هم. بهش می‌گم پسرم من اگر تا این اندازه از خود گذشته و سخاوتمند بودم، ازدواج می‌کردم، بچه دار می‌شدم و از یک بچه آدمیزاد نگه داری می‌کردم؛ تو برو غذا خشکت رو بخور. اما متاسفانه به حملات انتحاری اش ادامه می‌ده …