• حمید بعیدی‌ نژاد   baeidinejad@

    1399/10/11 ساعت 13:50

    سه کشور اروپایی عضو برجام، اعضای اتحادیه اروپایی، چین و روسیه و کشورهای غربی که از متحدین آمریکا هستند در همراهی با کشورهای عدم تعهد، بصورت متحد به پیشنهادات آمریکا رأی منفی دادند.