• اندیشه پویا   AndishePouya@

    1399/10/06 ساعت 14:19

    به سبب تیرگی مناسبات و درگیری‌های من با رفقای حزبی ایرانی، وجهی که صلیب سرخ شوروی می‌پرداخت قطع کردند (کاری که درهیچ کجای دیگردنیانمی‌تواند اتفاق بیفتد) و بعد که گند این کارشان درآمد پی‌ام فرستادند که مرا راضی کنند، نرفتم.

    از نامه سیاوش کسرایی به شاهرخ مسکوب | #اندیشه_پویا ۷۰