• هگل نویسنده کتاب زندگی #مسیح این جمله را که «#انجیل به ما میگوید پروردگار،موهای سر ما را هم شماره کرده و اگر مشیت او نباشد پرنده‌ای هم به زمین نمی‌افتد» نقدکرد و گفت:اینها همه درست اما برای همان پروردگار نه برای انسان.او کوشید #مذهب و تاریخ را در مدار«#عقل» و ذهن #انسان قرار دهد.