• انقدر عده‌ای از رو در رو قرار دادن مردم، در هر موضوع و هر اتفاقی سود بردند که صرفا تقابل بدون اندیشیدن به اصل موضوع، به ارزش تبدیل شده است.
    «یا» شجریان، «یا» فخری‌زاده! نمی‌شود «هم» آن استاد و «هم» آن دانشمند با هم ؟
    عاقبت پای بذر تفرقه وقت صرف کردن، طوفان درو کردن است.