• انجمن سواد رسانه‌ای ایران   amedialiteracy@

    1399/10/03 ساعت 21:29

    با تشکر از درایت و حسن توجه شما مدیر ارتباط گستر؛ مقتضی است با عوامل انتشار این فیلم برخوردی جدی صورت گیرد .

    قطع کننده زنجیره بازنشر پست‌های دور از شان و اخلاق در فضای مجازی باشیم