• در همین راستا اجازه بدید دوست داشته باشم بگم « تو را شاعر مرا شعر آفریدند»