• اصلا بحث حقوقی و اجتماعی انتشار عکس چهره بچه‌های کار و افراد نیازمند به کنار(که با افتخار همه خبرگزاری‌های رسمی هم پخش کردن)؛پیش خودتون فکر نمی‌کنید این بچه‌ها آبرو و آینده دارند؟ حتما که فردا روزی عکس یادگاری از بسته‌های کمک شمارو می‌زنن به دیوار! کمک به هم نوع هم آداب داره …