• ماجرای حذف #فردوسی‌پور از صداوسیما و جذبش توسط #theafchub_ir و استقبال مردم از این اتفاق مثلی در قامت «مشت نمونه خروار» است. «هراندازه که برای مردم ذائقه سازی بشه، به همون اندازه ابزارهایی برای رسیدن مردم به خواسته‌هاشون ساخته می‌شه؛سرعت جهانی شدن از خواست خیلی از ما بیشتر است.