• با باقی ماندن در فهرست #اف_ای_تی_اف،لغو نشدن #تحریم‌ها، ضعف در #کشورداری و بازنگشتن #حاکمیت به رای و نظر اکثریت،مردم #ایران از آینده نومید می‌شوند. اگر تکامل و توسعه در کار نباشد و آینده‌ای وجود نداشته باشد که مردم چشم به آن بدوزند در این صورت،شدت غم و اندوه آنان بیشتر خواهد شد.