• در سی سالگی هم با تماشای برباد رفته، اسکارلت و رد باتلر احوال چهارده سالگی نمایان می‌شه