• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1399/09/28 ساعت 15:37

    ماکت هواداران پرسپولیس در ورزشگاه الجنوب

    در ورزشگاه الجنوب دوحه قطر، ماکت هواداران اولسان و پرسپولیس نصب شده است

    #ACLFinal