• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1399/09/26 ساعت 22:49

    برقراری ارتباط با کودکان با هدف آزار جرم است

    در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، موضوعات جدیدی از جمله فعالیت تارنماهای خبری غیرمجاز و برقراری ارتباط با اطفال و نوجوانان با هدف #آزار_جنسی به مصادیق محتوای مجرمانه اضافه شد

    http://tn.ai/۲۴۱۱۹۲۶